Nesreen Saleh Mohamed Salah El-Din Lahiya Hamed Said Al-Quarini Mohamed Abdel-Hamid Lashin Mohamed Eid Ammar

Abstract

The study aims to investigate the effect of implementing the electronic developmental supervision on teachers’ attitudes and improving their teaching performance in Basic Education. The study used the quasi-experimental research, which is based on designing one group and a measurement: pre- and post-implementation, by using two tools. The first tool is an attitude scale to measure the teachers' attitudes towards the electronic developmental supervision. The second tool is a questionnaire to measure the effect of the electronic developmental supervision on teachers’ performance. The study sample included 24 Cycle One female teachers from Muscat Governorate.


The study reveals that there are no statistically significant differences at the level of α≤0.05 between the two means of the values given by the respondents in the two measurements, pre and post, regarding their attitudes towards electronic developmental supervision program. However, there are statistically significant differences at the level α≤0.05 between the values given by the respondents in the two measurements, regarding their teaching performance after the implementation of the electronic developmental supervision program.


The study concludes with a set of recommendations including spreading the culture of using the electronic developmental supervision and activating social media, educational portal, and educational media, establishing an electronic supervision platform and signing partnership contracts with community organizations.

Metrics

Metrics Loading ...

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Keywords

Developmental supervision
Electronic supervision
Performance improvement
Teachers' attitudes

References
Brand, R. S. (Ed.). (2000). Education in New Era. U.S.A., Association for Supervision and Curriculum Development.
Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. New York: Academic Press.
Collis, B., and Moonen, J., (2008). Web 2.0 tools and processes in higher education: Quality perspectives. Educational Media International, 45(2), 93–106.
Ekpon, U. (2015). Principals supervision techniques and performance in secondary schools in ikom education Nigeria. British Journal of Education, 3(6), 31–40.
Lubega, J., and Niyitegeka, M. (2016). Integrating E- Supervision in Higher Educational Learning. Retrieved on line on 23/9/2019 from: file:///C:/Users/Administerator.
Matter, M., & Bareback, A. (2013). Relationship between inclinations of teaching and cumulative average with teaching performance among Arabic and Islamic education majors at Faculty of Education of Al-Aqsa University. Al-Manama Journal for Research and studies, 19(3), 107–142.
Papadima, S., & Giouli P. (2016). A CALL for evolving teacher education through 3D microteaching. Retrieved 23/11/2019.
Pickens, J. (2013). Attitudes and perceptions. Journal of Personality and Psychology, 71(2), 230–255.

****************************************************************************************************
Ābū ālkāshākā, mūhāmād nāyif āleāqlāt wāhātāmilāt, hābis mūhāmād khālifāt wāeālimātū, sālih nāsir. (2019). mūmārāsāt ālmūshrifin āltārbāwiāyn fi āl'ūrdūni li'āsālib āl'iishrāf āltārbāwii 'ilktrwnyān min khilāl ālhāsūb wāl'iintirnit wāeālāqātihā bibāed ālmūtāghāyirāti. ālmājālāt āltārbāwiātā, 33(132), 177-210.
'Ābū eābid, māhmūd mūhāmādū. (2005). ālmārjie fi āl'iishrāf āltārbāwii wāleāmāliāt āl'iishrāfiāti. dār ālkitāāb ālthāqāfii.
'Ābū eiādātā, hibāt tāwfiq wāeābāābātū, sālih 'āhmādū. (2016). fāeiliāt tāwzif tiqniāāt āl'iintirnit fi āl'iishrāf āltārbāwii fi ālmādāris ālkhāsāt fi eāmmān. ālmājālāt āl'ūrdūniyāt fi āleūlūm āltārbāwiāti, 12(1), 17-30.
Ābū ghāzālātā, zāynāb mūhāmād eābd āleāzizā. (2019). dārājāt 'iimkāniāt tātbiq āl'iishrāf āl'iiliktrūnii wālmūeāwiqāt ālāti qād tūājih hādhā āltātbiq wālhūlūl ālmūqtārāhāt min wijhāt nāzār ālmūshrifin wāmūdiri ālmādāris wālmūeālimin fi mūhāfāzāt jūrsh. [risālāt dūktūrāh ghāyr mānshūrātin]. jāmieāt ālyrmūk.
'Ābū sūltān, eābdālnābi wāghārāb, hishām 'āhmādū. (2007, 'ūktūbār30-31). mādāā fāeiliāt bārnāmāj ālmādāris ālmūtāmāyizāt fi tāhsin āljāwdāt fi āltāelim āleāmi bimādāris wikālāt ālghāwth āldūwliāt bighāzā ]eārād wārāqātā[. ālmūtāmār āltārbāwii ālthāālithū: āljāwdāt fi āltāelim ālfilāstinii mādkhāl liltāmāyūzū, āljāmieāt āl'iislāmiāti, ghāzā.
Ālbābtin, eābd ālrāhmān eābd ālwāhāābi. (2014). dārājāt mūmārāsāt ālmūshrifin āltārbāwiāyn li'āsālib āl'iishrāf āltārbāwii āltātāwūrii bimādināt ālriyādā. mājālāt āleūlūm āltārbāwiāti, 26(1), 135-159.
Āldāyhāni, sūltān ghālib wālkhāzi, fāhād eābd āllāh wāljidiy, eūhūd yāsir. (2016). dāwr āl'iishrāf āl'iiliktrūnii fi tāhqiq āltānmiāt ālmihniāt lilmūeālimin fi mādāris āltāelim āleāmi min wijhāt nāzār rūāsā' āl'āqsām bidāwlāt ālkūāyt, Joūrnāl of the Gūlf & Ārābiān Peninsūlā Stūdies, 42(163), 24-346.
Āleāmāyrātū, mūhāmād hāsān. (2006). tāqdir 'āedā' hāyyāt āltādris bijāmieāt āl'iisrā' ālkhāsāt biāl'ūrdūni lilmāhāmi āltāelimiāt ālmānūtāt bihim min wijhāt nāzār tālābāthim. mājālāt āleūlūm āltārbāwiāt wālnāfsiāti, 7(3).
Āleāmiri, eāli mūhāmād. (2008). tāsāwūr mūqtārāh lilmāhāmi ālfāniyāt lilmūshrifin āltārbāwiiyn fi sāltānāt eūmān fi dāw' ālāitijāhāt āleālāmiāt ālmūeāsirā [risālāt mājistir ghāyr mānshūrātin]. jāmieāt āldūwāl āleārābiāti.
Āleārfājā, eābir mūhāmād wāleājāmi, sārāt eāli wāeābdāllāh, fātimā. (2019). mūeāwiqāt tātbiq āl'iishrāf āl'iiliktrūnii min wijhāt nāzār ālmūshrifāt āltārbāwiāāt fi mintāqāt ālriyād. mājālāt āleūlūm āltārbāwiāti, 4(2), 127-320.
Āleizāmāti, mūhāmād hāmid. (2020). dārājāt mūmārāsāt ālmūshrifin āltārbāwiiyn fi mādināt tārbiāt ālzārqā' āl'ūwlāā lil'iishrāf āl'iiliktrūnii wāmūeāwiqātih wāmūtātālibāt tātwirih min wājhih nāzārūhūm. mājālāt āleūlūm āltārbāwiāt ālnāfsiāti, 4(9), 1-20
Ālhāfsi, rāshid 'āhmādū. (2013). 'āsālib āl'iishrāf āltārbāwi. wārāqāt eāmāl fi ālbārnāmāj āltādribii lilmūshrifin āljūddā. wizārāt āltārbiāt wāltāelimi, sāltānāt eūmān.
Ālhājāriātū, niemāt bint hāmd bin mūhāmād wālmūsūi, eāliin bin shārāf wālfāhdi, rāshid bin sūlāymān bin hāmdān. (2014). ālmūtātālābāt āllāāzimāt litātbiq āl'iishrāf āl'iiliktrūnii fi wizārāt āltārbiāt wāltāelim bisāltānāt eūmān. mājālāt āleūlūm āltārbāwiāti, 26(3), 511-533.
Ālhājāriāt, niemāt hāmd mūhāmād wālmūsūi, eāli shārāf wālfāhdi, rāshid sūlāymān hāmdān wā'iibrāhim, māhmūd mūhāmād. (2011). 'iimkāniāt tātbiq āl'iishrāf āl'iiliktrūnii fi wizārāt āltārbiāt wāltāelim bisāltānāt eūmān. ]risālāt mājistir ghāyr mānshūrātin].
Āljānābi, eābd ālrāzāāq shinin. (2009). tāqwim āl'ādā' āltādrisii li'āedā' hāyyāt āltādris fi āljāmieāt wāineikāsātih fi jāwdāt āltāelim āleāli. mūtāmār āljāwdāt fi jāmieāt ālkūfā.
Ālghāmdi, mūhāmādū. (2010). 'āhāmiyāt wāmūeāwiqāt āl'iishrāf āltārbāwii āl'iiliktrūnii biāistikhdām nāzām āltāelim āl'iiliktrūnii lādāā ālmūshrifin āltārbāwiiyn wālmūeālimin fi tāhqiq bāed ālmāhāmi āl'iishrāfiā ]risālāt mājistir ghāyr mānshūrātin[. jāmieāt 'ūm ālqūrāā.
Ālghūtām, mūhāmād jāsimi. (2003). rūyāt wātājribāt fi āl'iislāh āltārbāwii min mānzūr khālijiin min thābāt āltāārikh 'iilāā dināmikit ālhāyāā. ālbāhrāyni: mārkāz ālbāhrāyn lildirāsāt wālbūhūthi.
Ālfārsi, hākām sālim hākmā. (2009). tāfeil ālāitisāl bāyn mūdir ālmādrāsāt wālmūshrāf āltārbāwii bimādāris āltāelim āl'āsāsii fi sāltānāt eūmān ]risālāt mājistir ghāyr mānshūrātin[. jāmieāt ālsūltān qābws.
Ālkālbāni, yūnis hāmdān. (2016). mādāā mūmārāsāt ālmūshrifin āltārbāwiāyn libāed 'ānmāt āl'iishrāf āltārbāwii fi mādāris āltāelim āl'āsāsii bimūhāfāzāt ālwūstāā bisāltānāt eūmān [risālāt mājistir ghāyr mānshūrātin]. jāmieāt nāzwāā.
Ālkāndii, 'āflāh 'āhmādū. (2017). 'āthār ālmūtābāeāt āl'iishrāfiāt āl'iiliktrūniāt eālāā 'ādā' ālmūeālim āl'āwāl wāsūeūbātihā min wijhāt nāzār ālmūshrifin āltārbāwiiyn [risālāt dūktūrāh ghāyr mānshūrātin[. jāmieāt tūnūs.
Ālqāsimā, rāshā. (2013). wāqie āstikhdām āl'iishrāf āl'iiliktrūnii fi ālmādāris ālhūkūmiāt min wājh nāzār ālmūshrifin āltārbāwiiyn fi shāmāl āldifāt ālghārbiā [risālāt mājistir ghāyr mānshūrātin]. jāmieāt 'ūmm ālqūrāā.
Ālqūmshūeiātū, sāmiāt bint mātr. (2011). mūstāwāā tāfeil ālmāshrāfiiyn āltārbāwiiyn li'ādwārihim fi nizām tātwir āl'ādā' ālmādrāsii bisāltānāt eūmān ]risālāt mājistir ghāyr mānshūrātin[. jāmieāt ālsūltān qābūs.
Ālsālim, sālim wāleāwdāti, eābdiāleāzizā. (2008, 'iibril 2-4) āl'iishrāf āl'iiliktrūniū wāliāāt tāfeilāhū. ]eārād wārāqātā[. liqā' āl'iishrāf āltārbāwii ālthāālith eāshār limūdiri 'iidārāt wāmārākiz āl'iishrāf āltārbwi, mintāqāt hāyl.
Ālshākili, eāliū zāhir. (2020). wāqie terrf ālmūshrifin āltārbāwiiyn bisāltānāt eūmān lināmāt āl'iishrāf āltātāwūrii wāmādāā tātbiqihim min wijhāt nāzārihim I JĀSOS- Internātionāl E-Joūrnāl of Ādvānces in Sociāl Sciences, 6(16), 428-444. 4/2020.
Ālshāmrāni, mūhāmādū. (2009, māris 8-10). āl'iishrāf āl'iiliktirūniū māfhūmāhū- 'āhdāfūhū- 'iijrā'ātih āltātbiqiāti. ]eārād wārāqātān[. mūltāqāā mūdiri ghādārāt āl'iishrāf āltārbāwi. āl'āhsā'i.
Ālshāhri, khālid mūhāmādū. (2016). ātijāhāt āl'iishrāf āltārbāwii ālhādithi. https://www.ālūkāh.net/sociāl/0/96900, tāmā āliāstirjāe bitārikh: 22/4/2020m.
Ālshāhri, zāyid mūhāmād. (2018). mūtātālābāt tātbiq āl'iishrāf ālmūdmāj min wijhāt nāzār ālmūshrifin āltārbāwiiyn bimūhāfāzāt ālqāwieiā ]risālāt mājistir ghāyr mānshūrātin[. kūliyāt ālshārq āl'āwsāt.
Āllāwh, 'āhmād hāsān. (2012). dārājāt tāhsin āl'iishrāf āltātwirii fi ālmūmārāsāt āltādrisiāt limūeālimi āllūghāt āleārābiāt fi mādāris wikālāt ālghāwth āldūwliāti. mājālāt āljāmieāt āl'iislāmiāt lildirāsāt āltārbāwiāt wālnāfsiāti, 20(1), 483-519.
Ālmāebādi, sūlāymān. (2011). āl'iishrāf āl'iiliktrūniū fi āltāelim āleāmi: ālwāqie wālmāmūl [risālāt mājistir ghāyr mānshūrātin]. jāmieāt 'ūmm ālqūrāā.
Ālmāghdhāwi, hāmid eāydi. (2008). fāeiliāt āl'iishrāf āltārbāwii āl'iiliktrūnii fi 'ādā' mūeālimi ālriyādiāāt [risālāt mājistir ghāyr mānshūrātin]. jāmieāt 'ūmi ālqūrāā.
Ālmūqtārāni, sūzān hāsān. (2016). āl'iishrāf āltārbāwiū ('āhāmiyātūh - 'āhdāfūh - kifāyātūh - māhārāt ālmūshārāf āltārbāwii). dār āl'iiesār āleilmii lilnāshr wāltāwziei.
Ālnāāsiri, zāyid khālifāt mūbārāk. (2019). fāeiliāt āl'iishrāf āl'iiliktrūnii fi tādris āldirāsāt ālāijtimāeiāt wālkāfā'āt āldhāātiāt lilmūeālimin āl'āwāyil fi sāltānāt eūmān ]risālāt mājistir ghāyr mānshūrātin[. jāmieāt nāzwāā.
Ālhijrān, eābd āllāh. (2005). nāmādhij hādithāt wātātbiqāt fi āl'iishrāf āltārbāwii [risālāt dūktūrāh ghāyr mānshūrātin]. jāmieāt āl'ūrdūn.
Ālhāmzāni, khālid ghūnim. (2009). ātijāhāt hādithāt fi āl'iishrāf āltārbāwi. jāmieāt ālmālik sāeūd.
Ālhānāyiy, eābd āleāziz mūhāmād sāyfā. (2017). mūtātālābāt tātbiq āl'iishrāf ālmūtānāwie fi sāltānāt eūmān min jihāt nāzār mūshrāfi wāmūeālimi ālfūnūn āltāshkiliā ]risālāt mājistir ghāyr mānshūrātin[. jāmieāt ālsūltān qābws.
Ālhiti, sādādū. (2010). āl'iishrāf āl'iiliktūrūniū.mqāl fi māwqie 'iiliktūrūniin https://ā-m-edū.yoo7.com/t7-topic tāmā āliāstirjāe 25/3/2020m.
Āl zāāydi, ghādāt sūlāymān. (2014). 'iishām mūtāmārāt ālwib fi tāhsin āl'āsālib āl'iishrāfiāt lādāā ālmūshrifāt āltārbāwiāāt [risālāt mājistir ghāyr mānshūrātin]. jāmieāt 'ūm ālqūrāā.
Ālzādjāli, nājib. (2010). tātwir āl'iishrāf āltārbāwii fi dāw' mādkhāl 'iidārāt āljāwdāt ālshāāmilāt bisāltānāt eūmān [risālāt mājistir ghāyr mānshūrātin]. jāmieāt nāzwāā.
Biālkhāyri, mūhāmād eābd ālrāhmān eālāy. (2014). fāeiliāt bārnāmāj 'iiliktrūniūn mūqtārāh lil'iishrāf āltārbāwii fi tānmiāt māhārāt āltādris lādāā mūeālimi tiqniāt ālmāelūmāt bimūhāfāzāt zifāār [risālāt mājistir ghāyr mānshūrātin]. jāmieāt zāfāri.
Dāwd, eābd āleāziz 'āhmād wālrūshidi, nāyif mūbārāk wārāsmi, mūhāmād hāsān. (2018). dāwr ālshābākāt āleānkābūtiāt fi tāfeil āl'āsālib āl'iishrāfiāt āltārbāwiāti. mājālāt ālmāerifāt āltārbāwiāti, 6(12), 130-140.
Eābd ālrāhmān, 'iimān jāmil. (2019). dārājāt jāhiziāt wizārāt āltārbiāt wāltāelim āl'ūrdūniyāt litātbiq āl'iishrāf āltārbāwii āl'iiliktrūni. IŪG Joūrnāl of Edūcātionāl & Psychologicāl Stūdies, 27(1), 278-299.
Eābidātū, dhūqān wā'ābū ālsāmidū, sūhāylātā. (2007). āstirātijiāāt hādithāt fi āl'iishrāf āltārbāwi. dār ālfikri.
Eātwi, jāwdāt eizāt. (2010). āl'iidārāt āltāelimiāt wāl'iishrāf āltārbāwiā: 'ūsūlūhā wātātbiqātihā (tā4). dār ālthāqāfāti.
Eālāy, mūhāmād ālsāyidū. (2011). māwsūeāt ālmūstālāhāt āltārbāwiāti. dār ālmāsirāt lilnāshr wāltāwzie wāltibāeāti.
Hāmdān, mūhāmād hūsāyn. (2015). dārājāt tāwāfūr mūtātālibāt tātbiq āl'iishrāf āl'iiliktrūnii fi ālmādāris ālhūkūmiāt bimūhāfāzāt ghāzāt wāsūbūl tātwirihā ]risālāt mājistir ghāyr mānshūrātin[. āljāmieāt āl'iislāmiāti.
Hāmdān, mūhāmād zāyid. (1992). āl'iishrāf fi āltārbiāt ālmūeāsirāti: māfāhim wā'āsālib wātātbiqātū. dār āltārbiāt ālhādithāti.
Hūsāynūn, sālāmāt wāeāwād āllāhi, eiwād. (2006). ātijāhāt hādithāt fi āl'iishrāf āltārbāwi. dār ālfikri.
Khālf āllāh, māhmūd. (2014). tāsāwūr mūqtārāh litātbiq āl'iishrāf āl'iiliktūrūnii eālāā āltālābāt ālmūeālimin bikūliāt āl'āqsāā. mājālāt āl'āqsāā, 8(2), 287-315.
Khālil, eimād mūhāmād 'iibrāhim. (2012). āl'iishrāf āltārbāwiū ālmūeāsirū. jāmieāt ālzāqāziq.
Kūfān, eābd ālrāhmān eābd āllāh eāwād. (2018). sūeūbāt mūmārāsāt ālmūshrifin āltārbāwiiyn limāhāmihim ālfāniyāt fi mūhāfāzāt zifār bisāltānāt eūmān ]risālāt mājistir ghāyr mānshūrātin[. jāmieāt ālsūltān qābws.
Mādni, mūhāmād eātāā. (2008). āltāeālūm min bāedā: 'āhdāfāh wā'ūsūsih wātātbiqātih āleāmāliātā. dār ālmāsirāt lilnāshr wāltāwzie wāltibāeāti.
Simeān, mūhāmād rātibi. (2012). dāwr ālshābākāt āleānkābūtiāt fi tāfeil āl'āsālib āl'iishrāfiāt āltārbāwiāt min wijhāt nāzār ālmūshrifin āltārbāwiiyn wālmūeālimin bimādāris wikālāt ālghāwth fi mūhāfāzāt ghāzāti. ]risālāt mājistir ghāyr mānshūrātin[. jāmieāt āl'āzhār.
Shilsh, biāsm mūhāmād. (2018). dāwr āistikhdām āl'iishrāf āltārbāwii āltātāwūrii fi tāhsin mūmārāsāt āltādris lādāā ālmūeālimin fi mūhāfāzāt rām āllāh wālbirāt min wijhāt nāzār ālmūeālimin 'ānfūsihim. mājālāt ālqūds ālmāftūhāt lil'ābhāth wāldirāsāt āltārbāwiāt wālnāfsiāti, 9(26), 211-222.
Wāsāwsū, dimāt mūhāmād wāljāwārinātū, ālmūetāsim biāllāh sūlāymān. (2014). āl'iishrāf āltārbāwi: māhiātūh - tātāwūrūh - 'ānwāeūh - 'āsālibihā. dār ālkhālijiūāÁāĀā.
Zytūn, eāyish Māhmūd. (2004). 'āsālib tādris āleūlūmi. dār ālshūrūq.

*****************************************************************************************************

أبو الكشك، محمد نايف العقلة وحتاملة، حابس محمد خليفة وعليمات، صالح ناصر. (2019). ممارسة المشرفين التربويين في الأردن لأساليب الإشراف التربوي إلكترونيًا من خلال الحاسوب والإنترنت وعلاقتها ببعض المتغيرات. المجلة التربوية، 33(132)، 177-210.
أبو سلطان، عبد النبي وغراب، هشام أحمد. (2007، أكتوبر30-31). مدى فاعلية برنامج المدارس المتميزة في تحسين الجودة في التعليم العام بمدارس وكالة الغوث الدولية بغزة ]عرض ورقة[. المؤتمر التربوي الثالث: الجودة في التعليم الفلسطيني مدخل للتميز، الجامعة الإسلامية، غزة.
أبو عابد، محمود محمد. (2005). المرجع في الإشراف التربوي والعملية الإشرافية. دار الكتاب الثقافي.
أبو عيادة، هبة توفيق وعبابة، صالح أحمد. (2016). فاعلية توظيف تقنيات الإنترنت في الإشراف التربوي في المدارس الخاصة في عَمّان. المجلة الأردنية في العلوم التربوية، 12(1)، 17-30.
أبو غزالة، زينب محمد عبد العزيز. (2019). درجة إمكانية تطبيق الإشراف الإلكتروني والمعوقات التي قد تواجه هذا التطبيق والحلول المقترحة من وجهة نظر المشرفين ومديري المدارس والمعلمين في محافظة جرش. ]رسالة دكتوراه غير منشورة[. جامعة اليرموك.
البابطين، عبد الرحمن عبد الوهاب. (2014). درجة ممارسة المشرفين التربويين لأساليب الإشراف التربوي التطوري بمدينة الرياض. مجلة العلوم التربوية، 26(1)، 135-159.
بالخير، محمد عبد الرحمن علي. (2014). فاعلية برنامج إلكتروني مقترح للإشراف التربوي في تنمية مهارات التدريس لدى معلمي تقنية المعلومات بمحافظة ظفار [رسالة ماجستير غير منشورة]. جامعة ظفار.
التميمي، رائد رمثان حسين والزيدي، فاطمة عبيد ضيول. (2020). الإدارة والإشراف التربوي في التعليم الثانوي. الدار المنهجية للنشر.
الجنابي، عبد الرزاق شنين. (2009). تقويم الأداء التدريسي لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة وانعكاساته في جودة التعليم العالي. مؤتمر الجودة في جامعة الكوفة.
الحجرية، نعمة بنت حمد بن محمد والموسوي، علي بن شرف والفهدي، راشد بن سليمان بن حمدان. (2014). المتطلبات اللازمة لتطبيق الإشراف الإلكتروني في وزارة التربية والتعليم بسلطنة عُمان. مجلة العلوم التربوية، 26(3)، 511-533.
الحجرية، نعمة حمد محمد والموسوي، علي شرف والفهدي، راشد سليمان حمدان وإبراهيم، محمود محمد. (2011). إمكانية تطبيق الإشراف الإلكتروني في وزارة التربية والتعليم بسلطنة عُمان. ]رسالة ماجستير غير منشورة[. جامعة السلطان قابوس.
حسين، سلامة وعوض الله، عوض. (2006). اتجاهات حديثة في الإشراف التربوي. دار الفكر.
الحفصي، رشيد أحمد. (2013). أساليب الإشراف التربوي. ورقة عمل في البرنامج التدريبي للمشرفين الجدد. وزارة التربية والتعليم، سلطنة عُمان.
حمدان، محمد حسين. (2015). درجة توافر متطلبات تطبيق الإشراف الإلكتروني في المدارس الحكومية بمحافظات غزة وسبل تطويرها ]رسالة ماجستير غير منشورة[. الجامعة الإسلامية.
حمدان، محمد زايد. (1992). الإشراف في التربية المعاصرة: مفاهيم وأساليب وتطبيقات. دار التربية الحديثة.
خلف الله، محمود. (2014). تصور مقترح لتطبيق الإشراف الإلكتروني على الطلبة المعلمين بكلية الأقصى. مجلة الأقصى، 8(2)، 287-315.
خليل، عماد محمد إبراهيم. (2012). الإشراف التربوي المعاصر. جامعة الزقازيق.
داود، عبد العزيز أحمد والرشيدي، نايف مبارك ورسمي، محمد حسن. (2018). دور الشبكة العنكبوتية في تفعيل الأساليب الإشرافية التربوية. مجلة المعرفة التربوية، 6(12)، 130-140.
الديحاني، سلطان غالب والخزي، فهد عبد الله والجدي، عهود ياسر. (2016). دور الإشراف الإلكتروني في تحقيق التنمية المهنية للمعلمين في مدارس التعليم العام من وجهة نظر رؤساء الأقسام بدولة الكويت، Journal of the Gulf & Arabian Peninsula Studies, 42(163), 24–346.
الزايدي، غادة سليمان. (2014). إسهام مؤتمرات الويب في تحسين الأساليب الإشرافية لدى المشرفات التربويات [رسالة ماجستير غير منشورة]. جامعة أم القرى.
الزدجالي، نجيب. (2010). تطوير الإشراف التربوي في ضوء مدخل إدارة الجودة الشاملة بسلطنة عُمان [رسالة ماجستير غير منشورة]. جامعة نزوى.
زيتون، عايش محمود. (2004). أساليب تدريس العلوم. دار الشروق.
السليم، سليم والعودة، عبد العزيز. (2008، إبريل 2-4) الإشراف الإلكتروني وآليات تفعيله. ]عرض ورقة[. لقاء الإشراف التربوي الثالث عشر لمديري إدارات ومراكز الإشراف التربوي، منطقة حائل.
سمعان، محمد راتب. (2012). دور الشبكة العنكبوتية في تفعيل الأساليب الإشرافية التربوية من وجهة نظر المشرفين التربويين والمعلمين بمدارس وكالة الغوث في محافظات غزة. ]رسالة ماجستير غير منشورة[. جامعة الأزهر.
الشكيلي، علي زاهر. (2020). واقع تعرّف المشرفين التربويين بسلطنة عُمان لنمط الإشراف التطوري ومدى تطبيقهم من وجهة نظرهم I JASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 6(16), 428–444. 4/2020.
شلش، باسم محمد. (2018). دور استخدام الإشراف التربوي التطوري في تحسين ممارسات التدريس لدى المعلمين في محافظة رام الله والبيرة من وجهة نظر المعلمين أنفسهم. مجلة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات التربوية والنفسية، 9(26)، 211-222.
الشمراني، محمد. (2009، مارس 8-10). الإشراف الإلكتروني مفهومه- أهدافه- إجراءاته التطبيقية. ]عرض ورقة[. ملتقى مديري غدارات الإشراف التربوي. الأحساء.
الشهري، خالد محمد. (2016). اتجاهات الإشراف التربوي الحديث. https://www.alukah.net/social/0/96900، تم الاسترجاع بتاريخ: 22/4/2020م.
الشهري، زايد محمد. (2018). متطلبات تطبيق الإشراف المدمج من وجهة نظر المشرفين التربويين بمحافظة القويعية ]رسالة ماجستير غير منشورة[. كلية الشرق الأوسط.
العامري، علي محمد. (2008). تصور مقترح للمهام الفنية للمشرفين التربويين في سلطنة عُمان في ضوء الاتجاهات العالمية المعاصرة [رسالة ماجستير غير منشورة]. جامعة الدول العربية.
عبد الرحمن، إيمان جميل. (2019). درجة جاهزية وزارة التربية والتعليم الأردنية لتطبيق الإشراف التربوي الإلكتروني. IUG Journal of Educational & Psychological Studies, 27(1), 278–299.
عبيدات، ذوقان وأبو السميد، سهيلة. (2007). استراتيجيات حديثة في الإشراف التربوي. دار الفكر.
العرفج، عبير محمد والعجمي، سارة علي وعبدالله، فاطمة. (2019). معوقات تطبيق الإشراف الإلكتروني من وجهة نظر المشرفات التربويات في منطقة الرياض. مجلة العلوم التربوية، 4(2)، 127-320.
عطوي، جودت عزت. (2010). الإدارة التعليمية والإشراف التربوي: أصولها وتطبيقاتها (ط4). دار الثقافة.
العظامات، محمد حامد. (2020). درجة ممارسة المشرفين التربويين في مدينة تربية الزرقاء الأولى للإشراف الإلكتروني ومعوقاته ومتطلبات تطويره من وجهه نظرهم. مجلة العلوم التربوية النفسية، 4(9)، 1-20.
علي، محمد السيد. (2011). موسوعة المصطلحات التربوية. دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.
العمايرة، محمد حسن. (2006). تقدير أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسراء الخاصة بالأردن للمهام التعليمية المنوطة بهم من وجهة نظر طلبتهم. مجلة العلوم التربوية والنفسية، 7(3).
الغامدي، محمد. (2010). أهمية ومعوقات الإشراف التربوي الإلكتروني باستخدام نظم التعليم الإلكتروني لدى المشرفين التربويين والمعلمين في تحقيق بعض المهام الإشرافية ]رسالة ماجستير غير منشورة[. جامعة أم القرى.
الغتم، محمد جاسم. (2003). رؤية وتجربة في الإصلاح التربوي من منظور خليجي من ثبات التاريخ إلى ديناميكية الحياة. البحرين: مركز البحرين للدراسات والبحوث.
الفارسي، حكم سالم حكم. (2009). تفعيل الاتصال بين مدير المدرسة والمشرف التربوي بمدارس التعليم الأساسي في سلطنة عُمان ]رسالة ماجستير غير منشورة[. جامعة السلطان قابوس.
القاسم، رشا. (2013). واقع استخدام الإشراف الإلكتروني في المدارس الحكومية من وجه نظر المشرفين التربويين في شمال الضفة الغربية [رسالة ماجستير غير منشورة]. جامعة أم القرى.
القمشوعية، سامية بنت مطر. (2011). مستوى تفعيل المشرفيين التربويين لأدوارهم في نظام تطوير الأداء المدرسي بسلطنة عُمان ]رسالة ماجستير غير منشورة[. جامعة السلطان قابوس.
الكلباني، يونس حمدان. (2016). مدى ممارسة المشرفين التربويين لبعض أنماط الإشراف التربوي في مدارس التعليم الأساسي بمحافظة الوسطى بسلطنة عُمان [رسالة ماجستير غير منشورة]. جامعة نزوى.
الكندي، أفلح أحمد. (2017). أثر المتابعة الإشرافية الإلكترونية على أداء المعلم الأول وصعوباتها من وجهة نظر المشرفين التربويين [رسالة دكتوراه غير منشورة[. جامعة تونس.
كوفان، عبد الرحمن عبد الله عوض. (2018). صعوبات ممارسة المشرفين التربويين لمهامهم الفنية في محافظة ظفار بسلطنة عُمان ]رسالة ماجستير غير منشورة[. جامعة السلطان قابوس.
اللوح، أحمد حسن. (2012). درجة تحسين الإشراف التطويري في الممارسات التدريسية لمعلمي اللغة العربية في مدارس وكالة الغوث الدولية. مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات التربوية والنفسية، 20(1)، 483-519.
مدني، محمد عطا. (2008). التعلم من بعد: أهدافه وأسسه وتطبيقاته العملية. دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.
المعبدي، سليمان. (2011). الإشراف الإلكتروني في التعليم العام: الواقع والمأمول [رسالة ماجستير غير منشورة]. جامعة أم القرى.
المغذوي، حامد عايض. (2008). فاعلية الإشراف التربوي الإلكتروني في أداء معلمي الرياضيات [رسالة ماجستير غير منشورة]. جامعة أم القرى.
المقطرن، سوزان حسن. (2016). الإشراف التربوي (أهميته – أهدافه – كفاياته – مهارات المشرف التربوي). دار الإعصار العلمي للنشر والتوزيع.
الناصري، زايد خليفة مبارك. (2019). فاعلية الإشراف الإلكتروني في تدريس الدراسات الاجتماعية والكفاءة الذاتية للمعلمين الأوائل في سلطنة عُمان ]رسالة ماجستير غير منشورة[. جامعة نزوى.
الهجران، عبد الله. (2005). نماذج حديثة وتطبيقات في الإشراف التربوي [رسالة دكتوراه غير منشورة]. جامعة الأردن.
الهمزاني، خالد غنيم. (2009). اتجاهات حديثة في الإشراف التربوي. جامعة الملك سعود.
الهنائي، عبد العزيز محمد سيف. (2017). متطلبات تطبيق الإشراف المتنوع في سلطنة عُمان من جهة نظر مشرفي ومعلمي الفنون التشكيلية ]رسالة ماجستير غير منشورة[. جامعة السلطان قابوس.
الهيتي، سداد. (2010). الإشراف الإلكتروني.مقال في موقع إلكتروني https://a-m-edu.yoo7.com/t7-topic تم الاسترجاع 25/3/2020م.
وصوص، ديمة محمد والجوارنة، المعتصم بالله سليمان. (2014). الإشراف التربوي: ماهيته – تطوره – أنواعه – أساليبه. دار الخليج.
How to Cite
Salah El-Din نسرين صالح محمد, Al-Quarini لهية بنت حمد بن سعيد, Lashin محمد عبد الحميد, and Ammar محمد عيد. 2022. “Electronic Developmental Supervision and Its Impact on Teachers’ Attitudes and Improving Their Teaching Performance in Basic Education Schools in the Sultanate of Oman: A Quasi-Experimental Study”. Journal of Educational Sciences 18 (18). https://doi.org/10.29117/jes.2021.0064.
Section
Articles in Arabic